9/11 / Al Banna / Arab Occupation / European Union / Germany / Islam / Islam - Ottoman Empire / Serbia / Turkey

On 9/11, 320 years ago, Serbs (fighting under the Austrian flag) annihilated the Turkish Ottoman Army on the Tisa river

Senj Battle - defeat of Turks on the Tisa River

 

The Senj Battle prevented the mightier Turkish Islamic army, under the command of Sultan Mustafa II, from advancing on Budapest and Vienna.  The majority Serbian forces in the Austrian military, defying the Austrian command, launched a devastating, truly crushing assault on the Turkish army when, at 60,000 strong, about half their soldiers crossed the pontoon bridge they erected on the Tisa river in Vovodjina near the town of Senta.

What Islamic invaders could not achieve militarily 320 years ago, they are doing today thanks to the complicity of EU led largely by Germany.

 

Below the silt of the Tisa river, the divers found the incredible patch of the Serbian HISTORY

 

Divers under the mud of two feet thick at the bottom of Tisa, near Senta, found traces of military equipment from the time of the famous Senj Battle of 320 years ago.

An artistic display of the Battle of Sente

Foto: N. Kolundžija / RAS SrbijaUmetnički prikaz bitke kod Sente Photo: N. Kolundžija / RAS SerbiaArtistic presentation of the battle at Senta

Praznik grada Sente, 11. septembar, dan kada se odigrala čuvena Senćanska bitka, ove godine biće u znaku 320. godišnjice boja u kome je austrijska vojska, predvođena Eugenom Savojskim, u kojoj su većina bili Srbi, porazila tursku vojsku pod komandom sultana Mustafe II, što je bio početak kraja dominacije Otomanske imperije u Evropi.

The celebration of the city of Senta, September 11, the day when the famous Senj Battle was played, will be in the mark of the 320th anniversary of the colors in which the Austrian army, led by Eugene Savoy, in which the majority were Serbs, defeated the Turkish army under the command of Sultan Mustafa II , which was the beginning of the end of the domination of the Ottoman Empire in Europe.

U toj bici poginulo je oko 30.000 turskih i oko 2.000 austrijskih vojnika, a veliki broj Turaka udavio se u Tisi oko pontonskog mosta koji je turska vojska postavila.

About 30,000 Turkish and some 2,000 Austrian soldiers were killed in this battle, and a large number of Turks drove themselves to Tisa around the pontoon bridge that the Turkish army had set up.

Ovu lokaciju godinama su istraživali “Podvodni istraživači Vojvodine”.

This site has been explored for years by “Underwater explorers of Vojvodina”.

– Bilo je puno lutanja oko mesta gde je podignut pontonski most kod koga se odigrala bitka, međutim, on je tačno lociran, u čemu je znatnu pomoć dao Laslo Tari, istoričar iz Sente koji je prikupio veliki broj mapa, na osnovu čega se moglo precizno odrediti mesto – kaže Vikor Laslo iz „Podvodnih istraživača Vojvodine“.

There was a lot of wandering around the place where the pontoon bridge was built with the battle, however, it is exactly located, in which considerable help was given by Laslo Tari, a historian from Senta who collected a large number of maps, based on which it was possible to accurately to determine the place – says Vikor Laslo of “Underwater explorers of Vojvodina”.

Rasko Ramadanaski

Foto: N. Kolundžija / RAS SrbijaRaško Ramadanaski Photo: N. Kolundžija / RAS SerbiaRasko Ramadanaski

Prema njegovim rečima, nedoumicu je izazivao spomenik podignut Senćanskoj bici, koji je pomeren skoro 1,5 kilometara od mesta gde se ona odigrala.

According to his words, he caused a monument to the Senjan battle, which was shifted almost 1.5 kilometers from the place where it was played.

– O tome svedoči stara karta na kojoj je ucrtan spomenik, pa su GPS poziciju izračunali geometri.

This is evidenced by the old map on which the monument is drawn, so the geometry was calculated by the GPS position.

To je na mestu sadašnjeg Pristaništa „Potisje“, gde je reka široka oko 150 metara i dubine oko osam metara – objašnjava Viktor.

It is at the site of the current Potisje Port, where the river is about 150 meters wide and about eight meters deep – explains Viktor.

Na tom mestu ronioci iz „Podvodnih istraživača“ pronašli su puščanu tanad i predmete vojne opreme pokrivene slojem mulja i peska debljine oko dva metra.

In that place, divers from “Underwater explorers” found desert tentacles and objects of military equipment covered with a layer of silt and sand about two meters thick.

Pronađene predmete arheolog Raško Ramadanski izložio je u Spomen-vidikovcu Senćanske bitke u tornju Gradske kuće.

Archaeologist Rasko Ramadansky exposed the objects found in the memorial of the Senj Battle in the town’s tower.

Viktor Laslo with leaf grains extracted from the bottom of Tisa

Foto: N. Kolundžija / RAS SrbijaViktor Laslo sa puščanim zrnima izvađenim sa dna Tise Photo: N. Kolundžija / RAS SerbiaViktor Laslo with leaf grains removed from the bottom of Tisa

Pontonski most je, prema rečima Vikor Lasla, postavljen na delu reke gde je tok skoro isti kao pre više od tri veka i gde je konfiguracija terena i reke najviše odgovarala.

According to the words of Victor Laslton, the Ponton Bridge is located on a part of the river where the flow is almost the same as it was more than three centuries ago and where the configuration of the terrain and the river corresponded most.

Tisa je tu bila najplića, a na sredini reke je bilo ostrvce kasnije nazvano Eugenovo ostrvo.

Tisza was the smallest, and in the middle of the river, the islands were later called the Eugene Island.

Sve do 1830. godine bilo je vidljivo, da bi ga kasnije voda potpuno prekrila.

Until 1830, it was visible that the water would completely cover it later.

Here was the pontoon bridge around which the greatest battle was fought

Foto: N. Kolundžija / RAS SrbijaOvde se nalazio pontonski most oko koga je vođena najveća borba Photo: N. Kolundžija / RAS SerbiaHere was the pontoon bridge around which the greatest fight was held

Posle saznanja da turska vojska kod Sente hoće da pređe na banatsku stranu i produži put ka Segedinu, Budimpešti i Beču, Eugen Savojski nije poslušao komandu iz Beča da ne ulazi u boj sa nadmoćnijom turskom vojskom, već je iskoristio priliku kada je deo vojske sa sultanom Mustafom II prešao na banatsku stranu da napadne utvrdu sa oko 20.000 vojnika koji su još bili na bačkoj strani.

After learning that the Turkish army with Senta wants to cross the Banat side and extend the route to Szeged, Budapest and Vienna, Eugen Savoyski did not obey the command from Vienna not to fight the superior Turkish army, but he took the opportunity when part of the army with the sultan Mustafa II moved to the Banat side to attack a fort with about 20,000 soldiers who were still on the Backa party.

Turska vojska je brojala oko 60.000 vojnika, a austrijska 40.000.

The Turkish army counted about 60,000 soldiers, and the Austrian 40,000.

Bitka je trajala svega dva do tri sata iu njoj su izginuli svi turski vojnici koji su bili na bačkoj strani, a mnogi su se udavili u Tisi u metežu koji je nastao na pontonskom mostu.

The battle lasted only two to three hours, and all Turkish soldiers who were on the Backa party disappeared, and many drowned in Tisa in a mystery that arose on the pontoon bridge.

Hroničari su zabeležili „da je bilo toliko leševa u Tisi da se mogla suvim nogama preći na drugu stranu“.

The chroniclers noted that “there were so many bodies in Tisa that she could with her dry feet move to the other side”.

– Činjenica je da Senćanskoj bici nije dat značaj kakav je u stvari imala. – The fact is that the Senci was not given the significance it actually had. Siguran sam da bi o njoj svi govorili kao o ključnoj za pad Otomanske imperije, samo da se odigrala na području neke od zapadnoevropskih zemalja.

I am sure that everyone would talk about it as the key to the fall of the Ottoman Empire, just to play in the area of ​​some Western European countries.

Zato smo želeli da sa našim aktivnostima upoznamo javnost, jer će istraživanja potrajati godinama zbog kratkog vremenskog perioda kada se mogu obavljati – kaže dr Viktor Laslo iz „Podvodnih istraživača Vojvodine“.

That’s why we wanted to get to know the public with our activities, because the research will take years for a short period of time when it can be done – says Dr. Viktor Laslo of the Underwater Researchers of Vojvodina.

 

https://translate.google.as/translate?hl=en&sl=sr&u=http://www.blic.rs/vesti/vojvodina/ispod-mulja-reke-tise-ronioci-pronasli-neverovatan-komad-srpske-istorije/s8jgybt&prev=search